ترجمه مقاله

انتقاص

'enteqās

۱. کم شدن؛ کمی.
۲. کم کردن.
۳. از حق کسی کاستن.
۴. از کسی عیب‌جویی کردن.

ترجمه مقاله