ترجمه مقاله

انتظام

'entezām

۱. در رشته کشیده شدن مروارید.
۲. منظم شدن.
۳. نظم داشتن؛ آراستگی؛ نظم‌وترتیب.

آراستگی، ترتیب، تنسیق، تنظیم، دیسیپلین، سامان، ساماندهی، نظام، نظم

ترجمه مقاله