ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انتباه

'entebāh

۱. بیدار شدن؛ بیداری.
۲. آگاه شدن؛ آگاهی.

۱. آگاهی، بیداری، نبل
۲. توجه، دقت ≠ غفلت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ