ترجمه مقاله

انتاج

'entāj

۱. به نتیجه آوردن و نتیجه گرفتن از چیزی.
۲. [قدیمی] فرارسیدن هنگام زاییدن دام‌ها.
۳. [قدیمی] زایش شتر، گاو، گوسفند، و نتیجه دادن آن‌ها.

ترجمه مقاله