ترجمه مقاله

انبساط

'embesāt

۱. باز شدن؛ گسترده شدن؛ پهناور شدن.
۲. گشاده‌رو شدن؛ گشاده‌رویی؛ شادی.
۳. (فیزیک) افزایش ابعاد جسمی بدون تغییر در خواص آن، معمولاً در اثر افزایش حرارت.

۱. بسط، گسترش، گستردگی
۲. سرور، شادی، فرح، نشاط ≠ انقباض

گسترده شدن، گستردن

ترجمه مقاله