ترجمه مقاله

انار

'anār

۱. میوه‌ای خوراکی با پوستی سفید یا سرخ، دانه‌های قرمز یا سفید آبدار، با مزۀ ترش یا شیرین که از آب آن رب تهیه می‌شود و در پختن برخی خوراک‌ها کاربرد دارد.
۲. درخت این میوه با برگ‌های ریز و سرخ‌رنگ و ساقۀ خاردار.

۱. رمان، نار
۲. اناربن، نارون

ترجمه مقاله