ترجمه مقاله

امیر

'amir

۱. فرمانده.
۲. فرمانروا.
۳. (نظامی) صاحب منصب ارتشی دارای درجات بالاتر از سرهنگ.
۴. [قدیمی] لقب شاهزادگان و بزرگان.

پادشاه، حاکم، حکمران، خان، خدیو، رئیس، ژنرال، سرلشکر، سلطان، شاه، شیخ، فرمانده، ملک

ترجمه مقاله