ترجمه مقاله

امعان

'em'ān

غور کردن در مطلبی یا در کاری؛ دقت و دوراندیشی در کاری.

بررسی، تدقیق، دقت، مداقه، معاینه، ملاحظه

ترجمه مقاله