ترجمه مقاله

امضا

'emzā

۱. علامت یا اسمی که پای نامه یا سند بگذارند؛ دستینه.
۲. (اسم مصدر) نام خود را در ذیل حکم، نامه، یا سند نوشتن.
۳. (اسم مصدر) [قدیمی] اجرا کردن؛ تمام کردن و پایان دادن کاری یا امری.

۱. توشیح، توقیع، دستینه، صحه
۲. تایید، تصویب، جایزشماری، صحهگذاری

دستینه، دستنوشت

ترجمه مقاله