ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امراض

'amrāz

= مرض

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ