ترجمه مقاله

امتناع

'emtenā'

بازایستادن؛ خودداری کردن؛ خودداری از پذیرفتن امری یا انجام دادن کاری.

ابا، اجتناب، استنکاف، تحاشی، تحرز، تماشی، خودداری، رد، سرباززدن، سرپیچی

خودداری، پرهیز

ترجمه مقاله