ترجمه مقاله

اما

'ammā

۱. ادات رفع توهم؛ ولی؛ لیکن: من افتادم ولی طوریم نشد.
۲. ادات شرط: من می‌روم اما تو هم باید بیایی.
۳. ادات تٲکید.
۴. (حرف) ادات تفصیل: اما از آن که گفته بودی.

لیک، منتها، ولی، ولیک، ولیکن

ول

ترجمه مقاله