ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الگو

'olgu

۱. شکل چیزی که از کاغذ یا مقوا بریده باشند، مثل الگوی لباس که خیاط از روی آن پارچه را می‌برد؛ روبُر؛ نمونه.
۲. سرمشق؛ نمونه.

انموذج، سرمشق، طرح، مثل، مدل، نقشه، نمونه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ