ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الکتریسیته

'elect[e]risite

= برق
⟨ الکتریسیتهٴ القایی: الکتریسیته‌ای که در اثر مجاورت با جسم الکتریسیته‌دار تولید شود.

برق، کهربا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ