ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الکترون

'elect[e(o)]ron

هر‌یک از ذراتی که در اطراف هستۀ مرکزی اتم با سرعت بسیار حرکت می‌کنند و دارای بار الکتریکی منفی هستند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ