ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الم

'alam

درد؛ رنج.

۱. داء، دردمندی، درد
۲. تعب، رنج

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ