ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الحذر

'alhazar

حذر؛ بپرهیز؛ بترس؛ دوری کن؛ در مقام بیم دادن و امر به پرهیز کردن از کاری یا چیزی یا کسی گفته می‌شود: ◻︎ ای رخ چون آینه افروخته / الحذر از آه من سوخته (سعدی۲: ۵۴۹).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ