ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

التیام

'eltiyām

۱. به‌ هم پیوستن و سر به ‌هم آوردن و بهبود یافتن زخم.
۲. به‌هم پیوند دادن.
۳. سازش دادن.
۴. سازگاری میان دو‌چیز.
⟨ التیام یافتن: (مصدر لازم)
۱. سر به ‌هم آوردن زخم.
۲. علاج شدن؛ بهبود یافتن.

بهبود، بهبودی، تسکین، تشفی، شفا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ