ترجمه مقاله

اقناع

'eqnā'

۱. قانع ساختن؛ راضی کردن.
۲. قانع شدن.

ارضا، خرسند، خشنودی، رضایت، قانع، قناعت

ترجمه مقاله