ترجمه مقاله

اقتضا

'eqtezā

۱. درخور و مناسب بودن.
۲. خواهش؛ درخواست.

احتیاج، بیجا، حاجت، ضرورت، لزوم، نیاز، وجوب

ترجمه مقاله