ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اقامتگاه

۱. اتراقگاه، توقفگاه
۲. منزلگاه، مسکن، موطن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ