ترجمه مقاله

اقامت

'eqāmat

۱. در جایی ماندن.
۲. (اسم) اجازۀ کشور بیگانه برای ماندن در آن.
۳. [قدیمی] برپا داشتن.
⟨ اقامتِ نماز کردن: [قدیمی] برپا داشتن نماز.

اتراق، توقف، سکنا، سکونت، ماندن

ماندن، ماندگار

ترجمه مقاله