ترجمه مقاله

افکندن

'afkandan

۱. به دور انداختن؛ انداختن؛ پرت کردن.
۲. بر زمین زدن.
۳. کنار زدن چادر یا نقاب و امثال آن‌ها.
۴. [قدیمی] گستردن و پهن کردن فرش.
۵. [قدیمی] افشاندن؛ پاشیدن.
۶. [قدیمی] حذف کردن.
۷. [قدیمی] پدید آوردن.

ترجمه مقاله