ترجمه مقاله

افکار

'afkār

= فکْر

اذهان، اندیشهها، فکرها

اندیش هها

ترجمه مقاله