ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

افشان

'afšān

۱. پراکنده؛ پریشان: زلف افشان.
۲. (بن مضارعِ افشاندن) = افشاندن
۳. افشاننده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): آتش‌افشان، بذرافشان، دُرافشان، شکرافشان، گل‌افشان.
۴. افشاندن (در ترکیب با کلمۀ دیگر): زرافشان.

پراکندگی، نثار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ