ترجمه مقاله

افساد

بداصلی، تباهی، تبهکاری، فساد، مفسده

ترجمه مقاله