ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

افزار

'afzār

۱. = ابزار
۲. [قدیمی] = ادویه: ◻︎ افزار ز پس کنند در دیگ / حلوا ز پس آورند بر خوان (خاقانی: ۳۴۸).

آلت، ابزار، مایه، وسیله

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ