ترجمه مقاله

افتراص

'efterās

فرصت را غنیمت دانستن.

ترجمه مقاله