ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اغوا

'eqvā

گمراه ساختن؛ از راه به‌در‌بردن؛ گول زدن.

اغفال، تحریض، تحریک، تشجیع، تشویق، فریب، وسوسه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ