ترجمه مقاله

اغتنام

'eqtenām

غنیمت شمردن؛ غنیمت دانستن چیزی.

ترجمه مقاله