ترجمه مقاله

اعلام

'e'lām

آگاه ساختن؛ آگاهی دادن؛ خبر دادن.

آگاهانیدن، اخبار، اظهار، خاطرنشان، خبردادن، مخابره، مطلع ساختن

بازنمود، ناموران، ویژه نام ها

ترجمه مقاله