ترجمه مقاله

اعجاز

'e'jāz

۱. انجام دادن کاری که دیگران از آن عاجز باشند.
۲. (اسم) معجزه.
۳. [قدیمی] عاجز ساختن؛ ناتوان کردن.

۱. خرقعادت، معجزه
۲. عجز، ناتوانی

ترجمه مقاله