ترجمه مقاله

اعتقاد

'e'teqād

۱. چیزی را باور داشتن؛ به درستی چیزی ایمان داشتن.
۲. (اسم) عقیده؛ رٲی؛ نظر.
۳. عقیده و ایمان به حق بودن دین اسلام.

ایقان، ایمان، باور، عقیده، گروش، وثوق، یقین

باور

ترجمه مقاله