ترجمه مقاله

اطلاعات

'ettelā'āt

۱. = اطلاع
۲. گیشه یا محلی در یک اداره یا مؤسسه برای راهنمایی مراجعه کنندگان.
۳. وزارتخانه‌ای برای حفظ امنیت کشور: مٲمورهای اطلاعات.

دادهها، دانستهها، معلومات، مفروضات ≠ مجهولات

آگهی ها، داده ها، درونداد

ترجمه مقاله