ترجمه مقاله

اضطرار

'ezterār

بیچاره شدن؛ ناچار شدن؛ درمانده شدن؛ بیچارگی؛ درماندگی.

اجبار، استیصال، بیچارگی، درماندگی، عجز، فروماندگی

درماندگ

ترجمه مقاله