ترجمه مقاله

اضطراب

'ezterāb

۱. جنبیدن.
۲. لرزیدن؛ تپیدن.
۳. پریشان‌حال شدن؛ آشفتگی؛ بی‌تابی؛ بی‌آرامی.
۴. یکدیگر را با چیزی زدن؛ به هم واکوفتن.
۵. (روان‌شناسی) پریشانی ذهن براثر ترسی مبهم.

آشوب، التهاب، اندوه، بیتابی، بیقراری، بیم، پریشانی، تپشدل، ترس، تشویش، توهم، خوف، دغدغه، دلواپسی، دلهره، رنج، سراسیمگی، قلق، ناراحتی، واهمه، هیجان

دلواپسی، پریشانی، آسیمه سری، سرآسیمگ

ترجمه مقاله