ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اضرار

'ezrār

ضرر رسانیدن؛ زیان رساندن؛ گزند رسانیدن.

خسارت، خسران، زیان، ضرر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ