ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصول

'osul

۱. [جمعِ اصل] = اصل
۲. (فقه) علوم شرعی که از چهار اصلِ کتاب، سنت، اجماع، و قیاس تشکیل می‌شود.
۳. (موسیقی) هفده آواز اصلی در موسیقی قدیم ایرانی.
⟨ اصول دین: در اسلام، اصولی که این دین مبتنی بر آن است و عبارتند از: توحید، نبوت، و معاد. در مذهب شیعه دو اصل عدل و امامت نیز ‌اضافه می‌شود.

۱. شرعیات، علومشرعی
۲. کلیات، مبادی
۳. بنیادها ≠ فروع

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ