ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصفر

'asfar

زرد؛ زردرنگ.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ