ترجمه مقاله

اصطلاح

'estelāh

کلمه‌ای که در گروهی یا در علم و فن و رشته‌ای معنی خاص غیر از معنی اصلی دارد.

۱. تعبیر، زبان، کلمه، واژه
۲. سازش، صلح

واژاک، زبا نزد

ترجمه مقاله