ترجمه مقاله

اصابت

'esābat

۱. رسیدن تیر به هدف؛ خوردن تیر به نشانه.
۲. برخورد چیزی به چیز دیگر.
۳. [قدیمی] درست گفتن.
۴. [قدیمی] درست رسیدن.
۵. [قدیمی] راست آوردن.
۶. [قدیمی] آهنگ راست کردن.

برخورد، بههدفخوردن، تلاقی

ترجمه مقاله