ترجمه مقاله

اشکل

'aškal

ویژگی اسبی که دست راست و پای چپش سفید باشد.

ترجمه مقاله