ترجمه مقاله

اشهل

'ašhal

دارای چشمان میشی‌رنگ.

ترجمه مقاله