ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشهر

'ašhor

= شهر۲
⟨ اشهر حج: ماه‌های شوال و ذی‌القعده و نه روز یا ده روز از اول ذی‌الحجه که در آن‌ها می‌توان حج به‌جا آورد.
⟨ اشهِر حرام (حُرُم): ماه‌های حرامی که اسلام جنگ در طول آن‌ها را حرام شمرده است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ