ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشنع

'ašna'

۱. شنیع‌تر؛ زشت‌تر؛ قبیح‌تر.
۲. ناهنجارتر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ