ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشمئزاز

'ešme'zāz

مکروه و ناخوش داشتن چیزی؛ بیزاری و نفرت داشتن از چیزی؛ نفرت؛ بیزاری؛ رمیدگی.

اکراه، انزجار، بیزاری، تنفر، دلزدگی، ضجرت، نفرت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ