ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشرار

'ašrār

= شَریر

آشوبگران

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ