ترجمه مقاله

اشجع

'ašja'

شجاع‌تر؛ دلیرتر؛ پردل‌تر؛ دلاورتر.

ترجمه مقاله