ترجمه مقاله

اشتیاق

'eštiyāq

شوق داشتن؛ آرزومند چیزی شدن؛ آرزومندی.

آرزومندی، تعشق، رغبت، شوق، عطش، علاقه، میل، وجد، هوس

شور، آرزومند

ترجمه مقاله