ترجمه مقاله

اسکلت

'eskelet

۱. (زیست‌شناسی) = استخوان‌بندی
۲. بخش تحمل‌کنندۀ بار ساختمان؛ چوب‌بست.
۳. [عامیانه، مجاز] شخص بسیار لاغراندام.

استخوانبندی، ساختار

استخوا نبند

ترجمه مقاله